مشاوره حقوقی و تحصیلی: 21الی66961520-021
دسترسی رایگان
نوشته شده توسط ابوالقاسم شم آبادی در ساعت 10:57
جستجوی پایان نامه دانشگاه های برتر اروپا
نوشته شده توسط ابوالقاسم شم آبادی در ساعت 14:59
برای دسترسی رایگان به محتوا و متن بیش از 350000   پایان نامه دانشگاه های درجه یک اروپا اینجا کلیک کنید.:: موضوعات مرتبط: پایان نامه
معرفي پايان نامه
نوشته شده توسط ابوالقاسم شم آبادی در ساعت 12:25
نوشته شده توسط ابوالقاسم شم آبادی در ساعت 21:10
نوشته شده توسط ابوالقاسم شم آبادی در ساعت 21:8
نوشته شده توسط ابوالقاسم شم آبادی در ساعت 21:6
حقوق جزا و جرم شناسی
نوشته شده توسط ابوالقاسم شم آبادی در ساعت 21:5
نحوه دفاع از پایان نامه حقوق (جلسه دفاع)
نوشته شده توسط ابوالقاسم شم آبادی در ساعت 17:21:: موضوعات مرتبط: پایان نامه
موضوعات جالب پايان نامه اي
نوشته شده توسط ابوالقاسم شم آبادی در ساعت 17:13:: موضوعات مرتبط: پایان نامه
موضوعات تصویبی پایان نامه در دانشگاه آزاد اسلامی قم
نوشته شده توسط ابوالقاسم شم آبادی در ساعت 18:22:: موضوعات مرتبط: پایان نامه
رساله هایی که درگروه فقه وحقوق تویسرکان به تصویب رسیده است.
نوشته شده توسط ابوالقاسم شم آبادی در ساعت 17:40:: موضوعات مرتبط: پایان نامه
دفاعیه رساله دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران
نوشته شده توسط ابوالقاسم شم آبادی در ساعت 9:17

بررسی تحلیلی نحوه تحقق اصل هشتم قانون اساسی
با نگاهی به نهاد ملی حقوق بشر و نهاد حسبه

اکبر طلابکی

استاد راهنما: دکتر فیروز اصلانی

چهارشنبه ۹ اسفند ۱۳۹۱ ساعت ۱۵

سالن دفاع دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران:: موضوعات مرتبط: پایان نامه
موضوعات پیشنهادی پایان نامه و رساله برای مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری
نوشته شده توسط ابوالقاسم شم آبادی در ساعت 11:59:: موضوعات مرتبط: پایان نامه
موضوعات پیشنهادی برای مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری
نوشته شده توسط ابوالقاسم شم آبادی در ساعت 11:42
در رابطه با موضوعات مناسب براي تحقيق در دوره هاي ارشد و دکتري، نگارنده آنها را کلا به پنج دسته تقسيم مي کند:

1. يک عده موضوعات هستند که مباحث کلي را شامل مي شوند و به ذهن هر دانشجويي آشنا و ملموس اند صرف نظر از اينکه در  کدام سيستم حقوقي تحصيل مي کند، ايران، انگليس... چرا که ادبيات،  قواعد کلي، اصطلاحات و مفاهيم آنها در سيستم حقوقي هر کشوري بحث مي شود. فقط آنچه مهم هست، چون بحث بين المللي يا فني است،  بررسي آنها از ديدگاه ديگر سيستم حقوقي يا در موارد ممکن از ديدگاه کنوانسيون ها و مقررات بين المللي مطلوب است. مثل طرق جبران خسارت در معاملات بين الملل از ديد گاه حقوق ايران و انگليس/ حقوق ايران و کنوانسيون بيع بين المللي 1980 وين/...چرا که طرق جبران خسارت در حقوق داخلي هر کشوري به تفصيل بحث مي شود و آشنايي به کليات موضوع وجود دارد. نوعا دانشجويان هم به سراغ چنين موضوعاتي مي روند. انتخاب موضوعاتي از اين دست هم سخت نيست. کافي است عناوين مختلف مجموعه اي از مقررات را ديد که از چه موضوعاتي بحث مي کند و يکي را به دلخواه انتخاب و در مورد آن به تحقيق پرداخت. همچنين چون بيع بين المللي در تجارت بين الملل از مباحث هسته اي است اغلب موضوعات انتخابي معمولا به اين حوزه مربوط هستند. در اين دسته مي توان موضوعات ذيل را نام برد:

1. روش هاي جبران خسارت در بيع بين الملل

2. شيوه هاي تشکيل قراردادهاي بين المللي و قواعد حاکم بر آنها

3. تعهدات طرفين در بيع بين المللي: مطالعه تطبيقي

4. موارد رافع مسئوليت قراردادي در بيع بين المللي کالا

5. قواعد حاکم بر انواع نمايندگي در بيع بين المللي کالا

6. انتقال مالکيت و ريسک (خطر) در معاملات بين الملل و رابطه آندو با هم

7. نقش دادگاه هاي داخلي در داوري تجاري بين الملل

8. شناسايي و اجراي احکام داوري تجاري بين الملل

9. بررسي قوانين حاکم در داوري تجاري بين الملل

10. سقوط مصونيت دولت در اثر توافق نامه داوري تجاري بين الملل

11. تعيين دادگاه صالح در اختلافات ناشي از تعهدات قراردادي

12. اختلاف قانون حاکم در حل و فصل اختلافات ناشي از تعهدات قراردادي

13. قانون حاکم بر اختلافات ناشي از تعهدات غير قراردادي

14. دادگاه صالح براي حل و فصل اختلافات ناشي از تعهدات غيرقراردادي

15. شيوه هاي پرداخت در معاملات تجاري بين الملل با تکيه  بر اعتبارات اسنادي (از موضوعات جديد است مخصوصا با معرفي يو.سي.پي 600 در سال 2007)

16. تحليل ماهيت حقوقي تضمينات در پرداخت هاي بين المللي

17. بررسي تحليلي اصطلاحات تجاري با تکيه بر CIF  و  FOB در اينکوترمز 2000 و 2010

18. تحليل قراردادهاي حمل و نقل کالا از طريق دريا

19. آثار حقوقي الحاق به سازمان تجارت جهاني

20. انواع تضمينات در تجارت بين الملل و تحليل حقوقي آنها (يا با تکيه بر يکي از آنها)

21. آثار عذم تطبيق کالا با اوصاف قرارداد در زمان تسليم آن در بيع بين المللي کالا

22. تطبيق UCP 500  با UCP 600 و تحليل بار حقوقي موارد اختلافي

23. تطبيق اينکوترمز 2000 يا اينکوترمز 2010 و تحليل بار حقوقي موارد اختلافي

24. دامنه مسئوليت بيمه گر در قراردادهاي بيمه در تجارت بين الملل

25. نحوه حل و فصل اختلافات سرمايه گذاري بين دول و اتباع خارجه با تکيه بر کنوانسيون حل و فصل اختلافات سرمايه گذاري بين دول و اتباع دول ديگر 1965

* از دل موضوعات بالا به دليل اينکه کلي هستند مي توان موضوعات جزئي تري استخراج و دامنه آن را محدود کرد. مانند موارد زير با مطالعه تطبيقي يا بدون آن:

1. تعهدات فروشنده در بيع بين الملل

2. تعهدات بايع در بيع بين الملل

3. اوصاف مبيع در بيع بين الملل

4. قواعد حاکم بر تسليم کالا در بيع بين الملل

5. شيوه هاي جبران خسارت در بيع بين الملل

6. آثار نقض قرارداد در بيع بين الملل

7. جرح داور در داوري تجاري بين الملل

8. تعيين قانون حاکم در داوري تجاري بين الملل

9. اجراي آرا خارجي در محاکم داخلي

10. آثار حقوقي جعل اعتبارات اسنادي

11. قواعد حاکم بر انتقال ضمان معاوضي (ريسک/خطر) در بيع بين الملل

12. زمان انتقال مالکيت کالا در بيع بين المللي

13. تحليل کنوانسيون لاهه راجع به توافقنامه تعيين دادگاه صالح 2005

14. مفهوم نقض اساسي در بيع بين المللي کالا تحت کنوانسيون بيع و حقوق انگليس

15. مسئوليت متصدي حمل و نقل در حمل بين المللي کالا از طريق دريا

16. تعيين دادگاه صالح و قانون حاکم در حل اختلافات ناشي از قراردادهاي مصرف کننده

17. حمايت از مصرف کننده در قرارداد با تجار خارجي

18. قراردادهاي اقساطي در بيع بين المللي کالا

19. جايگاه حسن نيت در تفسير قراردادي هاي بين المللي

20. اصل حسن نيت در قراردادهاي بيمه

21. اصول حاکم بر تفسير قراردادهاي بين المللي

22. اعمال حق حبس در قراردادهاي بيع بين المللي کالا

23. جايگاه اسناد در قراردادهاي بيع بين المللي کالا (مثلا در تطبيق قرارداد CIF  با  FOB)

24. ميزان و موارد مداخله دادگاه ها در روند داروي تجاري بين المللي

25. اعتبار شروط معافيت در قراردادهاي بيمه در تجرات بين الملل

26. نحوه و موارد اعتراض به راي داور در داوري اختلافات تجاري بين المللي

27. دامنه مصونيت و مسئوليت داوران در شيوه هاي جايگزين حل و فصل اختلافات تجاري با تکيه بر داوري

28. جايگاه حقوقي بارنامه در قراردادهاي حمل و نقل تجاري بين الملل

29. مسئوليت خسارات وارده بر اشخاص و کالا در حمل و نقل بين المللي کالا

30. امکان استفادهاز اسناد الکترونيکي در حمل و نقل بين المللي کالا تحت مقررات لاهه، مقررات لاهه-ويزبي، مقررات هامبورگ

2. عده اي ديگر از موضوعات مشتمل بر مباحث جديدي در عرصه تجارت بين الملل هستند که در حقوق داخلي کشور ما نيز اخيرا قوانيني در اين زمينه وضع شده است. مثلا موضوعات مربوط به حقوق تجارت الکترونيک، که در آذرماه 1382 قانون حقوق تجارت الکترونيک ايران به تصويب رسيده است. همچنين است قانون جرايم رايانه اي مصوب 1389.

1. بررسي ابعاد حقوقي امضاي الکترونيکي

2. تحليل شرايط اساسي تشکيل قرارداد در انعقاد قراردادهاي الکترونيکي

3. قابليت استناد به ادله الکترونيکي

4. اصول حاکم بر قانون تجارت الکترونيک ايران

5. دادگاه صالح در حل اختلافات ناشي از قراردادهاي الکترونيکي

6. قانون حاکم در حل اختلافات ناشي از قراردادهاي الکترونيکي

7. حمايت از مصرف کننده در قراردادهاي الکترونيکي با ارجاع دادگاه صالح و قانون حاکم

8. آثار حقوقي تحقق اشتباه در مسير انعقاد قراردادهاي الکترونيکي

9. زمان و مکان تشکيل قراردادهاي الکترونيکي

10. وضعيت حقوقي نمايندگان الکترونيکي در انعقاد قراردادهاي الکترونيکي

11. آثار اشتباه نماينده الکترونيکي در انعقاد قراردادهاي الکترونيکي

12. مسئوليت واسطه ها در انعقاد قراردادهاي الکترونيکي

13. داوري الکترونيکي اختلافات

14. تحليل حقوقي شروط در قراردادهاي الکترونيکي

15. آثار حقوقي خطاي وارداتي در مسير انعقاد قراردادهاي الکترونيکي

16. مسئوليت غير قراردادي در فضاي مجازي

17. نحو تسليم کالاي ديجيتالي در بيع الکترونيکي

19. نحوه اعمال خيارات در بيع الکترونيکي

20. مسئوليت حقوقي ريشه (مرکز صدور گواهي امضاي الکترونيکي)

21. قاچاق الکترونيکي کالا و ارز

22. بررسي شرايط تحقق سرقت حدي الکترونيکي

23. حمايت از دادهه هاي شخصي در فضاي مجازي

24. نگاهي به جعل اسناد الکترونيکي

25. اعتبار حقوقي اسناد الکترونيکي

26. تحليل قراردادهاي خريد تجهيزات کامپيوتري

27. مسئوليت حقوقي واسطه هاي اينترنتي

28. تبعات حقوقي جاسوسي در فضاي مجازي

3. برخي موضوعات، تلفيقي هستند يعني چند زمينه را همزمان درگير بحث مي کنند. انتخاب چنين موضوعاتي شايد حوصله بيشتري براي تحقيق بطلبد. مثلا

1. رجوع به داوري تجاري بين المللي در پي اختلافات حاصله از قرارداهاي بين المللي  ( که هم انجام تحقيق راجع به داوري نياز هست و هم انجام تحقيق راجع به قراردادهاي بين المللي و بعد نحوه اعمال قواعد داوري در چنين قراردادهايي)

2. قواعد حاکم بر تشکيل قراردادهاي تجاري بين المللي در گستره ارتباطات نوين

3. حمايت از اسرار تجاري در گستره اينترنت و تحليل قواعد حاکم

4. 5. قانون حاکم در اختلافات ناشي از نقض حقوق مالکيت معنوي در گستره اينترنت

6. دادگاه صالح در اختلافات ناشي از نقض حقوق مالکيت معنوي در گستره اينترنت

7. بررسي مالکيت زمين هاي نفت خيز: تعارض حقوق عمومي با حقوق خصوصي

8. شيوه هاي حل و فصل اختلافات ناشي از قراردادهاي نفتي (با مطالعه موردي)

4. برخي موضوعات هستند که در حقوق ما مدت زمان طولاني نيست که مطرح شده اند. البته محققين محترم مطالبي هم نوشته اند. ولي با اين حال به نظر مي رسد که جاي بحث مجدد مخصوصا از زواياي ديگر همچنان وجود دارد.

در اين خصوص موارد زير قابل ذکر است که با حوزه نفت و گاز نيز به دليل جايگاه ارزنده ايران در اين صنعت ارتباط غيرقابل انکاري دارد:

1. ابعاد حقوقي قراردادهاي بيع متقابل در تجارت بين الملل (که در قراردادهاي نفتي مطرح است)

2. تحليل حقوقي قراردادهاي ساخت، بهره برداري و واگذاري (بي. او .تي)

3. نقش قراردادهاي جوينت ونچر در تجارت بين الملل و قواعد حاکم بر آن (در فارسي به قرارداد مشارکت/ مشارکت انتفاعي/مشارکت انعطاف پذير ترجمه شده است.)

4. تحليل حقوقي قراردادهاي  فرانشيز در عرصه تجارت بين الملل

5. تحليل حقوقي قراردادهاي انتقال تکنولوژِي

6. تحليل شروط حاکم بر قراردادهاي بيع متقابل

7. بررسي تطبيقي قراردادهاي خدمات حرفه اي (پي اس سي PSC) با قراردادهاي بيع متقابل ايران

8. تحليل حقوقي قراردادهاي تحقيق و توسعه (آر.دي R&D) با طرف خارجي صاحب تکنولوژي

9. تحليل قراردادهاي کار و پيمان هاي دسته جمعي در صنعت نفت و گاز

10. تحليل حقوقي قراردادهاي يکه سازي در صنعت نفت و گاز

11. تحليل حقوقي قراردادهاي توسعه مشترک در صنعت نفت و گاز

5. برخي از عناوين نيز با قواعد و اصول حقوقي چندان درگير نيست که معمولا کمتر مورد توجه قرار مي گيرند:

1. اخلاق در فضاي مجازي

2. تبعات الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني و تاثير ان به تجارت بين الملل در ايران

3.  تاثير حقوق فناوري اطلاعات در توسعه تجارت بين الملل

4. نقش تجارت بين الملل در توسعه اقتصادي

5. آثار حقوقي الحاق ايران به کنوانسيون بيع بين المللي کالا

6. تاثير قراردادهاي بيع متقابل (باي بک) در جذب سرمايه گذاري خارجي در صنعت نفت

7. نگاهي به شيوه هاي مرکب حمل و نقل در تجارت بين الملل

در پايان ذکر چند نکته لازم است:

1. عناوين پيشنهادي فوق صرفا براي دادن سرنخ به محققين ارجمند است که با خلاقيت و تحقيقات تکميلي آنها مي تواند به عنوان اتو شده اي تبديل و مورد تحقيق و بررسي واقع شود.

2. هر جا گفته شده است با مطالع تطبيقي، ارکان تطبيق مي تواند حقوق ايران، فقه اماميه، حقوق انگليس، حقوق فرانسه، حقوق آمريکا، حقوق اتحاديه اروپا، کنوانسيون و مقررات بين المللي يا هر سيستم حقوقي ديگري بسته به علاقمندي محقق محترم باشد. مي توان تنها يک سيستم خارجي يا چند سيستم را مبناي تحقيق قرار داد. هر چقدر تعداد سيستم هاي حقوقي بيشتر باشد دامنه تحقيق گستره تر، زحمت آن بيشتر و خروجي آن دقيقتر خواهد بود. برخي از اهم قوانين مرتبط با اين عناوين در قسمت قوانين وب سايت معرفي شده است.

3. قبل از انتخاب هر عنواني، خواه مرتبط با عناوين پيشنهادي فوق باشد يا عنوان ديگري باشد، لازم است به خروجي آن توجه شود. مناسب است تحقيقات حقوقي صرفا از لحاظ نظري ارزنده نبوده، بلکه خروجي آنها داراي ارزش کاربردي و عملي نيز باشد. براي اين منظور ابتدا مطالعه مقاله نگاهي کاربردي به روش مطالعه تطبيقي در علم حقوق اکيدا توصيه مي شود.

4. مناسب است به مطالعات موردي نيز پرداخته شود تا آنچه در مباحث تئوري ذکر شده است، در موارد کاربردي اعمال شود. مانند آثار حقوقي نشت نفت در دريا با مطالعه موردي نشت نفت در خليج مکزيک.
منبع:تکلمه:: موضوعات مرتبط: پایان نامه
دفاعیه کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه تهران
نوشته شده توسط ابوالقاسم شم آبادی در ساعت 2:16

 

بررسی جایگاه حقوق زن در قانون اساسی ایران با تاکید بر نظریه  حقوق شهروندی

دانشجو: مرضیه مختاری

استاد راهنما: دکتر جاوید

۱۳۹۱/۱۲/۰۸ – ساعت ۱۵

دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران-ساختمان جدید-اتاق شورای حقوق عمومی:: موضوعات مرتبط: پایان نامه
راهنمای استعلام موضوع پایان نامه در سیکا
نوشته شده توسط ابوالقاسم شم آبادی در ساعت 13:45
راهنمای استعلام موضوع پایان نامه در ایرانداک
نوشته شده توسط ابوالقاسم شم آبادی در ساعت 13:44
نمودار گردش کار برای تصویب پروپوزال ارشد
نوشته شده توسط ابوالقاسم شم آبادی در ساعت 13:43
دریافت:: موضوعات مرتبط: پایان نامه
عناوين پيشنهادي موضوعات پايان نامه
نوشته شده توسط ابوالقاسم شم آبادی در ساعت 1:21


:: موضوعات مرتبط: پایان نامه
دفاعیه رساله دکتری حقوق کیفری و جرمشناسی
نوشته شده توسط ابوالقاسم شم آبادی در ساعت 17:49


:: موضوعات مرتبط: پایان نامه
موضوعات پيشنهادي براي پايان نامه حقوق
نوشته شده توسط ابوالقاسم شم آبادی در ساعت 22:11


:: موضوعات مرتبط: پایان نامه
چگونه یک مقاله یا كار تحقیقی خوب بنویسیم؟
نوشته شده توسط ابوالقاسم شم آبادی در ساعت 2:36


:: موضوعات مرتبط: پایان نامه
چگونه یک مقاله یا كار تحقیقی خوب بنویسیم؟
نوشته شده توسط ابوالقاسم شم آبادی در ساعت 2:36


:: موضوعات مرتبط: پایان نامه
پایان نامه های دفاع شده حقوقی(دانشگاه تبریز)
نوشته شده توسط ابوالقاسم شم آبادی در ساعت 0:5

 

 مشاوره رایگان پاسخ در طی ده روز:shamabadi.abolghasem@yahoo.com

 

1.       اندیشه سیاسی امام خمینی در بستر تحولات اجتماعی

2.       بررسی آثار جهانی شدن بر مالکیت دولتها

3.       بررسی استقلال قضایی در نظام حقوقی ایران

4.       بررسی تضمینات آزادی عقیده و بیان در نظام حقوقی ایران

5.       بررسی تطبیقی شرط فسخ و شرط فاسخ در فقه و حقوق ایران

6.       بررسی تطبیقی مقررات انتخاباتی کشور با اسناد بین الملل مربوطه

7.       بررسی تعارض اسناد عادی و رسمی به لحاظ قدرت اثباتی آنها در دادگاه

8.       بررسی تعهدات پیمانکار در قراردادهای ساختمانی

9.       بررسی جامعه شناختی مناسبات دین و دولت در خاورمیانه

10.   بررسی شرایط، محدوده و راههای جبران خسارت ناشی از عدم ایفای تعهدات قراردادی در نظام حقوقی ایران با مطالعه تطبیقی در کنوانسیون بیع بین المللی 1980 وین

11.   بررسی علل اصلی مداخله سیاسی و نظامی ایالات متحده در خاورمیانه پس از واقعه سپتامبر

12.   بررسی فسخ موجه قرار داد کار از سوی کارفرما در حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق ترکیه

13.   بررسی کارآمدی زیر سیستم کنترل انتخابات در جمهوری اسلامی ایران

14.   بررسی مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما در حقوق ایران

15.   بررسی مساله ریاست جمهوری زنان در ایران

16.   بررسی مشارکت سیاسی در آذربایجان غربی با تاکید بر قوم کرد _ 1386-1380 )

17.   بررسی مصونیت پارلمانی نمایندگان در ایران مجلس

18.   بررسی مفهوم نظم عمومی و نمود آن در آزادی تجمعات و تشکلها در حقوق اساسی ایران

19.   بررسی موضوع نظارت بر انتخابات در جمهوری اسلامی ایران

20.   بررسی نظام حقوقی آزادیهای رسانه ای در ایران در پرتو اسناد بین المللی و چالشهای فراروی آن

21.   بررسی وضعیت حقوقی اشتغال بیگانگان در ایران با رویکرد به اسناد و موازین بین المللی

22.   جایگاه زبان در جنبش های ناسیونالیستی

23.   جایگاه شروط ضمن عقد در ارتباط با آثار غیر مالی و انحلال نکاح

24.   چالش های فراروی سازمان بازرسی کل کشور در اجرای اصل 174 قانون اساسی

25.   حقوق کودکان متولد از تلقیح مصنوعی در حقوق اسلامی و ایران

26.   سیر تحول وظایف و اختیارات شوراهای شهر در حقوق ایران و عوامل موثر بر آن

27.   مبانی مشروعیت نظام جمهوری اسلامی ایران و مشکلات پیش رو

28.   مبانی و قلمرو نظارت شورای نگهبان بر قوانین و مقررات کشور

29.   مطالعه تطبیقی انعقاد قرارداد در اصول حقوق قراردادهای اروپا و حقوق ایران و اسلام

30.   مطالعه تطبیقی ماهیت حقوقی و آثار وعده نکاح و بهم خوردن آن در حقوق ایران، مصر و آمریکا

31.   مطالعه تطبیقی نشریه تعهد به ارائه اطلاعات در قراردادها در حقوق ایران، فرانسه، انگلستان

32.   نظریه عدم امکان اجرای قرارداد

33.   نقش آذربایجان در انقلاب اسلامی ایران

برای مطالعه بیشتر اینجا کلیک کنید:: موضوعات مرتبط: پایان نامه
پایان نامه های دفاع شده حقوقی
نوشته شده توسط ابوالقاسم شم آبادی در ساعت 22:45


:: موضوعات مرتبط: پایان نامه
پايان نامه هاي دفاع شده
نوشته شده توسط ابوالقاسم شم آبادی در ساعت 21:43


:: موضوعات مرتبط: پایان نامه
مجموعه پايان نامه هاي دفاع شده
نوشته شده توسط ابوالقاسم شم آبادی در ساعت 3:3


:: موضوعات مرتبط: پایان نامه
پايان نامه هاي دفاع شده
نوشته شده توسط ابوالقاسم شم آبادی در ساعت 2:13


:: موضوعات مرتبط: پایان نامه
پايان نامه هاي دفاع شده
نوشته شده توسط ابوالقاسم شم آبادی در ساعت 2:13


:: موضوعات مرتبط: پایان نامه
پايان نامه هاي دفاع شده
نوشته شده توسط ابوالقاسم شم آبادی در ساعت 2:7


:: موضوعات مرتبط: پایان نامه
پايان نامه هاي دفاع شده
نوشته شده توسط ابوالقاسم شم آبادی در ساعت 1:53


:: موضوعات مرتبط: پایان نامه
پايان نامه هاي دفاع شده
نوشته شده توسط ابوالقاسم شم آبادی در ساعت 1:37


:: موضوعات مرتبط: پایان نامه
پايان نامه هاي دفاع شده مربوط به جنسيت
نوشته شده توسط ابوالقاسم شم آبادی در ساعت 1:30


:: موضوعات مرتبط: پایان نامه
اجازه ولی در ازدواج دختر[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]
نوشته شده توسط ابوالقاسم شم آبادی در ساعت 1:17


:: موضوعات مرتبط: پایان نامه
پایان نامه های حقوقی دفاع شده
نوشته شده توسط ابوالقاسم شم آبادی در ساعت 14:28


:: موضوعات مرتبط: پایان نامه
پایان نامه حقوقی دفاع شده
نوشته شده توسط ابوالقاسم شم آبادی در ساعت 14:11


:: موضوعات مرتبط: پایان نامه
حمايت مالي از موضوعات پايان نامه ها
نوشته شده توسط ابوالقاسم شم آبادی در ساعت 4:25

برای دریافت فایل اطلاعات طرح به صورت یکپارچه ، اینجا را کلیک کنید.

باسمه‌تعالي

حمایت از پایان‌نامه‌هاي كارشناسي ارشد و رساله‌هاي دكتري

در موضوعات مورد نياز معاونت علمي و فناوري رييس‌جمهور

معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري، در راستاي رسالت‌ خود در زمينه‌سازي توسعه علم و فناوري در كشور و به‌منظور بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي بالقوه دانشگاه‌ها در حل مسائل حوزه‌‌هاي مختلف علم و فناوري كشور، برنامه حمايت از پايان‌نامه‌هاي كارشناسي ارشد و رساله‌هاي دكتري در رشته‌هاي مرتبط با اولويتهاي علم و فناوري كشور بويژه در رشته‌هاي سياست‌گذاري و مديريت علم و فناوري را در دستور كار قرار داده است. مهم‌ترين اهداف اين برنامه عبارتند از:

- جهت‌دهي پايان‌نامه‌هاي دانشجويي به سمت مسائل واقعي كشور

- بررسي و پاسخ‌دهي به موضوعات اولويت‌دار، به ويژه در محدوده فعاليت‌هاي معاونت علمي و فناوري

- بهره‌مندي از يافته‌هاي جديد حوزه سياست‌گذاري علم و فناوري در برنامه‌ها و سياست‌هاي معاونت علمي و فناوري

- گسترش تعاملات معاونت علمي و فناوري، با دانشگاه‌ها و موسسات آموزشي و پژوهشي

- تسهيل و هموارسازي اجراي پايان‌نامه‌هاي دانشجويي:: موضوعات مرتبط: پایان نامه
پايان نامه هاي دفاع شده فلسفه و كلام اسلامي دانشگاه علوم اسلامي رضوي
نوشته شده توسط ابوالقاسم شم آبادی در ساعت 15:20:: موضوعات مرتبط: پایان نامه
ليست رسالات دكتري دفاع شده در دانشگاه علوم اسلامي رضوي
نوشته شده توسط ابوالقاسم شم آبادی در ساعت 15:18:: موضوعات مرتبط: پایان نامه
پايان نامه هاي دفاع شده حقوق خصوصي دانشگاه علوم اسلامي رضوي
نوشته شده توسط ابوالقاسم شم آبادی در ساعت 14:50:: موضوعات مرتبط: پایان نامه
پايان نامه هاي دفاع شده حقوق جزا دانشگاه علوم اسلامي رضوي
نوشته شده توسط ابوالقاسم شم آبادی در ساعت 14:35:: موضوعات مرتبط: پایان نامه
پایان نامه اعتبار علم قاضی در ادله اثبات دعوی
نوشته شده توسط ابوالقاسم شم آبادی در ساعت 3:5

 

برای اطلاعات بیشتر در رابطه با متن پایان نامه
اعتبار علم قاضی در ادله اثبات دعوی
با ما تماس بگیرید:

ghafooryfard@gmail.com

09359024113:: موضوعات مرتبط: پایان نامه
پایان نامه اعتبار امر مختوم جزائی در رسیدگی جزائی
نوشته شده توسط ابوالقاسم شم آبادی در ساعت 3:4

 

برای اطلاعات بیشتر در رابطه با متن پایان نامه
اعتبار امر مختوم جزائی در رسیدگی جزائی
با ما تماس بگیرید:

ghafooryfard@gmail.com

09359024113:: موضوعات مرتبط: پایان نامه
پایان نامه اعاده دادرسی در آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه
نوشته شده توسط ابوالقاسم شم آبادی در ساعت 3:3

 

برای اطلاعات بیشتر در رابطه با متن پایان نامه
اعاده دادرسی در آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه
با ما تماس بگیرید:

ghafooryfard@gmail.com

09359024113

 :: موضوعات مرتبط: پایان نامه
پایان نامه اطفال و نوجوانان در معرض خطر
نوشته شده توسط ابوالقاسم شم آبادی در ساعت 3:1

 

برای اطلاعات بیشتر در رابطه با متن پایان نامه
اطفال و نوجوانان در معرض خطر
با ما تماس بگیرید:

ghafooryfard@gmail.com

09359024113:: موضوعات مرتبط: پایان نامه
پایان نامه اصول انتساب مسئولیت کیفری فردی در چارچوب اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری
نوشته شده توسط ابوالقاسم شم آبادی در ساعت 2:59

 

برای اطلاعات بیشتر در رابطه با متن پایان نامه
اصول انتساب مسئولیت کیفری فردی در چارچوب اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری
با ما تماس بگیرید:

ghafooryfard@gmail.com

09359024113:: موضوعات مرتبط: پایان نامه
پایان نامه اصلاح و تداوی مجرمین و خلافکاران در نیروهای مسلح
نوشته شده توسط ابوالقاسم شم آبادی در ساعت 2:58

 

برای اطلاعات بیشتر در رابطه با متن پایان نامه
اصلاح و تداوی مجرمین و خلافکاران در نیروهای مسلح
با ما تماس بگیرید:

ghafooryfard@gmail.com

09359024113:: موضوعات مرتبط: پایان نامه
پایان نامه اصلاح مجرمان در سیاست جنایی اسلام و ایران
نوشته شده توسط ابوالقاسم شم آبادی در ساعت 2:57

 

برای اطلاعات بیشتر در رابطه با متن پایان نامه
اصلاح مجرمان در سیاست جنایی اسلام و ایران
با ما تماس بگیرید:

ghafooryfard@gmail.com

09359024113:: موضوعات مرتبط: پایان نامه


 
 

شارژ ایرانسل

فال حافظ